Vedtægter for Enhedslisten i Vejle

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Enhedslisten i Vejle. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Formål

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer af afdelingen optages interesserede, der kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.
3.1
Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, ved indmeldelse hos En-hedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.
3.2
Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Vejle Kommune er medlem hos Enheds-listen Vejle
3.2.1
Medlemmer der handler i strid med Enhedslisten i Vejles vedtægter kan ekskluderes, hvis 2 på hinanden følgende medlemsmøder træffer beslutning herom.
3.3
Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde.
3.4
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
3.5
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
4.1
Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
4.2
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt se¬nest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
4.3
Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuld-magt.
4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærvæ-rende vedtægter – ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
4.5
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkal-des med mindst 2 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Beretning fra Byrådsarbejdet.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af kontaktperson, kasserer og øvrig afdelingsbestyrelse.
8. Valg af intern revisor.
9. Eventuelt.

4.6.1
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før mødet.
4.7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlem-mer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
4.7.1
Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til ge-neralforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.
5.1
Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal.
5.2
I afdelingsbestyrelsen indgår automatisk kontaktperson og kasserer. Herudover konsti-tuerer afdelingsbestyrelsen sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbesty¬relsesmøde. Såfremt afdelingsbestyrelsen træffer beslutning herom, kan der vælges sup¬pleanter til de af afdelingsbestyrelsen valgte tillidsposter.
5.2.1
Hvis et eller flere medlemmer udtræder af bestyrelsen, sådan at antallet af bestyrelses-medlemmer kommer under det i vedtægterne bestemte antal bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen suppleres af afdelingsmødet, sådan at antallet af medlemmer igen opfylder vedtægternes krav.
5.3
Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
5.4
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig ind-stilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.
5.5
Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.
5.6
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse / regionsråd og andre tillidsposter

6.1
Kandidater, der er medlem af Enhedslisten skal inden den formelle opstilling under-skrive en erklæring om at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd ved udmel-delse af Enhedslisten.
6.2
Personer der er opstillet af Enhedslisten i Vejle er ansvarlige overfor Enhedslisten i Vej-le.
6.3
Personer der bliver valgt skal holde tæt kontakt med Enhedslistens i Vejle og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.
6.3.1
Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmøde i Enhedslisten i Vejle til afgørelse.

§ 7. Tegningsregler

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kasse-reren.
7.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
7.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.
7.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respek-teres.
8.1
Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afde-lingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – ind-samlinger og frivillige bidrag

§ 9. Regnskab

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
9.1
Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.
9.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en general-forsamling.

§ 11. Opløsning

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på 2 på hinanden følgende generalfor-samlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
11.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Vejle d. 8. december 2009
Sidst ændret efter den ordinære Generalforsamling 2015