KV17: Enhedslisten Vejle går til valg på

Flere rettigheder til borgerne

 • Reel borgerinddragelse i kommunens beslutningsprocesser gennem lokal- og brugerråd med mulighed for folkeafstemininger.
 • Ombudsmandsfunktion for det sociale område.

Hvad med den kommunale moral?

 • 33 % reduktion af politikernes rejseforbrug.
 • Samme sats i kørepenge og diæter til ansatte og politikere.
 • Vejle havn tilbage til kommunen.
 • Borgmesteren skal ikke lønnes personligt for bestyrelsesposter. Indtægterne skal i kommunekassen.

Den sociale politik skal gøres bedre!
For både børn og unge og seniorer

 • Flere penge til socialt udsatte.
 • Alle hjem, hvor indtægten er under dagpengesatsen per voksen person, skal have fri adgang til musikskole, foreninger, klubber m.m.
 • Prisen for vuggestuer, børnehave og SFO skal reduceres med 33 %.
 • Forældre skal tilbydes kurser i at læse lektier med deres børn.
 • Flere lærere og færre elever i folkeskolen klasser, max 24 elever og max 24 lektioner til hver lærer.

De varme hænder og Seniorlivet

 • Kraftig forøgelse af ansatte i ældreplejen.
 • Antallet af plejehjemspladser skal hæves mere end planlagt.
 • Fordobling af klippekortordning.
 • Alle skal have ret til et dagligt bad.

Boligområdet

 • Fibernet til alle senest 2022.
 • 25% af kommunens almene byggeri skal være til ungdomsboliger og for særligt udsatte borgere.
 • 20% af privat boligbyggeri skal være almennyttigt.


Miljøet og naturen skal være en god ramme

 • Vejle skal være C02 neutral senest 2025.
 • Øget indsats for grønne områder, legeplader og bynær natur( Vejle, Vild med Vilje) og for opfyldelse af biodiversitetskonventionen om sikring af truede arters levesteder.
 • Fredning af Vejle Ådal
 •  Total forbud mod sprøjtegifte.
 • Kommunens bygninger og anlæg omlægges til vedvarende energi. Øget kontrol og efterforskning af forurenet jord. Ligeledes øget kontrol og sikring af alle drikkevandsboringer.

Arbejdsmarkedspolitik skal hjælpe alle

 • Kædeansvar og overenskomstdækning af al kommunalt og udliciteret arbejde.
 • Flere penge til oprettelse af socioøkonomiske virksomheder.
 • Alle serviceopgaver skal udføres af kommunalt ansatte.

Økonomien er vigtig

 • Hævelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme.
 • Økonomisk ligestilling mellem de kommunale idrætsfaciliteter.

Alle skal have ordentlige trafikforhold

 • Nej til Hærvejsmotorvejen.
 • Udbygning af offentlig trafik mellem kommunens bysamfund.
 • Gratis bustransport.
 • Letbane med elektrificerede tog til Billund.

Kultur kan vi ikke undvære

 • Kommunens kulturtilbud forbedres, herunder de decentrale biblioteksfaciliteter.
 • Gratis medlemskaber af fritidsaktiviteter for børn i lavindkomstfamilier.